วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นหนึ่งในผู้นำการจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและการให้บริการด้านต่างๆ ใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ วัสดุนวัตกรรม รวมถึงมุ่งเน้นการนำเสนอเทคโนโลยีและทางเลือกใหม่พร้อมส่งมอบสินค้าและงานบริการที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า

พันธกิจ

บริษัทฯ มีพันธกิจในการดำเนินกิจการทั้งการจัดหาและจำหน่ายสินค้าและการให้บริการ เพื่อสร้างประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ อีกทั้ง บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างองค์กรให้เข็มแข็งและมีศักยภาพภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ดี รวมถึงมุ่งมั่นบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกปี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง บริษัทฯ มุ่งเน้นเป้าหมายในการคัดสรรสินค้าคุณภาพสูง เพื่อทางเลือกที่ดีกว่าและคุ้มค่าที่สุดแก่ลูกค้าและการให้บริการ อย่างมืออาชีพ รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพการทำงานร่วมกันให้แก่พนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่งคง พร้อมที่จะปรับตัวในทุกสถานการณ์ และสร้างมูลค่าให้แก่องค์กรสู่ระดับสากล