รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/03/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM

ลำดับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น (หุ้น)
% หุ้น
1. น.ส.อรสา วิมลเฉลา 96,046,400 40.02
2. นายเกริก ลีเกษม 51,450,000 21.44
3. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช 24,800,000 10.33
4. นางกฤติกา พัววิไล 8,500,000 3.54
5. นางราณี เอื้อทวีกุล 2,000,000 0.83
6. นางอรวรรณ ธนเขตไพศาล 1,740,800 0.73
7. นายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล 1,680,000 0.70
8. นายณัฐพล อึ้งมณีประเสริฐ 1,615,700 0.67
9. นายวันชัย พูลทรัพย์ 1,294,000 0.54