รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/03/2561 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM

ลำดับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น (หุ้น)
% หุ้น
1. น.ส.อรสา วิมลเฉลา 95,646,400 39.85
2. นายเกริก ลีเกษม 48,950,000 20.40
3. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช 25,780,000 10.74
4. นางกฤติกา พัววิไล 8,500,000 3.54
5. นายณัฐพล อึ้งมณีประเสริฐ 2,770,000 1.15
6. นายอนุรักษ์ บุญแสวง 1,334,000 0.56
7. นายวินิจ หงนิพนธ์ 1,320,000 0.55