การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด (Thai Version) ดาวน์โหลด (Eng Version)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยง


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด (Thai Version) ดาวน์โหลด (Eng Version)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560