การส่งคำถาม และเสนอวาระล่วงหน้า

การส่งคำถาม และเสนอวาระล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
แบบการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
แบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

แบบฟอร์มสำหรับส่งคำถาม

ชื่อ - นามสกุล * โทรศัพท์
แฟกซ์ อีเมล์ *
จำนวนหุ้นที่ถือ * ณ วันที่ *
ประเภท
    
ที่อยู่
รายละเอียด *
อัพโหลดไฟล์ :
(ขนาดไฟล์สูงสุด: 2MB)

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้