คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ


2561
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 รายปี
2560
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 รายปี
2559
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 รายปี
2558
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 รายปี