คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1.     นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.     นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ
3.     นายวิชัย ไม้แก่นสาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
4.     นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน
5.     นายณรงค์ศักดิ์ โตรุ่งเรืองยศ  ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม
6.     นางมาลี อินทร  ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
7.     นายกิตติพันธุ์ เชื้อทอง ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มธุรกิจงานบริการ