ปฏิทินนักลงทุน

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
17 มีนาคม 2560 Opportunity Day ไตรมาส 4/2559 เวลา: 13.00 - 14.00 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 เมษายน 2560 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เวลา: 09.30 น.
สถานที่: ห้อง M222-223 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา