คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1. นายธนชาติ นุ่มนนท์  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวอรสา วิมลเฉลา กรรมการ
3. นายสิทธิชัย ลีเกษม กรรมการ 
4. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช กรรมการ 
5. นายวิชัย ไม้แก่นสาร กรรมการ
6. นางจันทร์จิรา สมัครไทย กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นางสาวอรสา วิมลเฉลา หรือ นายสิทธิชัย ลีเกษม คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช หรือ นายวิชัย ไม้แก่นสาร คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ