สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

ปี 2559 บริษัทฯ เปลี่นแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่อบริษัทใหม่ “บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SE (เดิมชื่อ บริษัท สยามราชธานี (ตะวันออก) จำกัด)” รวมถึงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น แต่งตั้งบอร์ดบริหารคณะต่างๆ ระบบควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO และระบบควบคุมคุณภาพ ISO9001 ระบบบัญชีมาตรฐานบัญชีชุดใหญ่ เพื่องานพัฒนาก้าวไปสู่องค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporated Governance) รวมถึงการเตรียมตัวเข้าสู่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเป็นความมุ่งมั่นของเรา เพื่อยกระดับการให้บริการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตยั่งยืน ภายใต้สโลแกน “Industrial Equipment Solution Provider” แม้ว่าปี นี้ภาคอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเคมียานยนต์ ผู้รับเหมาและอื่นๆ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเรา จะยังคงอยู่ในสภาวะชะลอตัว แต่ผลประกอบการของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยมีรายได้รวม 434.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.06 กำไรสุทธิรวม 26.81 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.68 อันเกิดจากค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวเข้าตลาด และการปรับผังองค์กร เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต

ในปี 2560 บริษัทฯ มีโครงการสร้างอาคารศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop) เพื่อขยายงานขายบริการให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสร้างรายได้ใหม่ๆ ภายใต้ความหลากหลายของสินค้าและบริการให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำงานขายและงานบริการภาคอุตสาหกรรมของไทย และรองรับงานที่จะขยายตัวภายใต้ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กับโครงการ Eastern Economic Corridor ( EEC ) ที่รัฐบาลมุ่งมั่นสนับสนุนอย่างเต็มที่ในอนาคต 5 ปี จากนี้ไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ทุ่มเททั้งแรงใจ แรงกาย ตลอดปี ที่ผ่านมาตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนที่มอบความไว้วางใจและช่วยผลักดัน จนทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เป็นผลสำเร็จในปี นี้ บริษัทจะรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปี 2560 ท่ามกลางการขยายตัวของโครงการ EEC จะทำให้เศรษฐกิจของภาค ตะวันออก และบริษัทเจริญเติบโตต่อไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

นายธนชาติ นุ่มนนท์
ประธานกรรมการ