สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

ปี 2560 ภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดยใช้ชื่อ “SE” บริษัทฯ ได้มีการ ปรับปรุงระบบงานเอกสารต่าง ๆ การพัฒนาบุคคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกหนึ่งโครงการสำคัญของเราคือการ ลงทุนสร้างอาคารศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop) เพื่อขยายงานธุรกิจบริการ (Service Business) เพื่อเพิ่มรายได้ใหม่ๆ และบริการให้ครบ วงจรยิ่งขึ้น อาคารศูนย์บริการวิศวกรรมสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2560 โดยอยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และคาดว่าจะ สามารถเปิดให้บริการและใช้งานได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 โดยบริษัทมุ่งหวังว่าธุรกิจงานบริการนี้จะช่วยสร้างรายได้และสร้างศักยภาพใน การแข่งขันและเป็นฐานรากที่ดีในการให้บริการครบวงจรของเรา

ปี 2560 ภาคอุตสาหกรรมน้ำมัน ปิโตรเคมี ยานยนต์ ผู้รับเหมา ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเรา ยังไม่มีการฟื้นตัวหรือลงทุนใหม่ อย่างเด่นชัด เป็นเหตุผลให้งานขายโครงการมูลค่าสูงของบริษัทฯ น้อยลง แต่ทั้งนี้บริษัทยังมีความสามารถในงานขายอื่นทั่วๆ ไป เพื่อใช้ใน งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร หรือปรับปรุงสายการผลิต รวมถึงความสามารถในการทำ กำไรขั้นต้นที่ดีและควบคุมค่าใช้จ่ายได้เหมาะสม ทำ ให้ผลประกอบการบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขกำไรสุทธิปี 2560 เท่ากับ 34.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.60 จากปีก่อน ส่วนรายได้รวมปี 2560 เท่ากับ 412.80 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.95 จากปีก่อน

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบงานภายในต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สรรหาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือ ขยายธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิม รวมถึงสร้างโอกาสในการมองหาช่องทางทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างรายได้และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือ หุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง และนำพาองค์กร SE เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพื่อร่วม พัฒนา SE ของเราตลอดปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ จะรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงทางอ้อม และหวังเป็น อย่างยิ่งว่าสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ดี รวมถึงโครงการ EEC จะทำให้ประเทศไทยรวมกับอุตสาหกรรมภาคตะวันออกภายใต้ EEC จะเติบโต ขยายตัวต่อเนื่อง และนั่นเป็นโอกาสดีและเป็นความภาคภูมิใจของ SE ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ เข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้นภายใต้แนวคิด “Solutions Excellence” ของเรา

 

นายธนชาติ นุ่มนนท์
ประธานกรรมการ